Tag: bình ngâm rượu thủy tinh

Bình JINSUNG MS290 – Castle 3 – 2,5 L

Mã sản phẩm:MS290 Thể tích:2, 5 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:57 cm

Bình JINSUNG MS289 – Castle 2 – 2 L

Mã sản phẩm:MS289 Thể tích:2 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:45 cm

Bình JINSUNG MS288 – Castle 1 – 1,6 L

Mã sản phẩm:MS288 Thể tích:1,6 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:37 cm

Bình JINSUNG MS287 – Venus 7 – 6,5 L

Mã sản phẩm:MS287 Thể tích:6,5 Lít Đường kính miệng:8,5 cm Chu vi tối đa bình:15,6 cm Chiều cao bình:60 cm

Bình JINSUNG MS286 – Baekja 17 – 14,5L

Mã sản phẩm:MS285 Thể tích:14,5L Đường kính miệng:14cm Chu vi tối đa bình:21,9cm Chiều cao bình:67cm

Bình JINSUNG MS285 – Baekja 16 – 12L

Mã sản phẩm:MS285 Thể tích:12L Đường kính miệng:14cm Chu vi tối đa bình:21,6cm Chiều cao bình:57cm

Bình JINSUNG MS284 – Baekja 15 – 9L

Mã sản phẩm:MS284 Thể tích:9L Đường kính miệng:12cm Chu vi tối đa bình:18,1cm Chiều cao bình:47cm

Bình JINSUNG MS283 – Baekja 14 – 4,5L

Mã sản phẩm:MS283 Thể tích:4,5L Đường kính miệng:7,7cm Chu vi tối đa bình:15,6cm Chiều cao bình:60cm

Bình JINSUNG MS282 – Baekja 13 – 3,5L

Mã sản phẩm:MS282 Thể tích:3,5L Đường kính miệng:50cm Chu vi tối đa bình:7,7cm Chiều cao bình:14,3cm

Bình JINSUNG MS281 – Baekja 12 – 2,6L

Mã sản phẩm:MS281 Thể tích:2,6L Đường kính miệng:7,7cm Chu vi tối đa bình:14cm Chiều cao bình:39cm

Bình JINSUNG MS280 – Baekja 11 – 2,2L

Mã sản phẩm:MS280 Thể tích:2,2L Đường kính miệng:6,5cm Chu vi tối đa bình:13,3cm Chiều cao bình:35cm

Bình JINSUNG MS279 – Baekja 6 – 5L

Mã sản phẩm:MS279 Thể tích:5L Đường kính miệng:8,5cm Chu vi tối đa bình:17cm Chiều cao bình:44cm

Bình JINSUNG MS278 – Baekja 6 – 5L

Mã sản phẩm:MS278 Thể tích:5L Đường kính miệng:8,5cm Chu vi tối đa bình:17cm Chiều cao bình:44cm

Bình JINSUNG MS277 – Baekja 5 – 4L

Mã sản phẩm:MS277 Thể tích:4 Lít Đường kính miệng:8,5 cm Chu vi tối đa bình:16,5 cm Chiều cao bình:40cm

Bình JINSUNG MS276 – Baekja 3 – 2,5L

Mã sản phẩm:MS276 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:14,9 cm Chiều cao bình:32 cm

Bình JINSUNG MS275 – Baekja 2 – 1,9L

Mã sản phẩm:MS275 Thể tích:1,9 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:13,3 cm Chiều cao bình:27 cm

Bình JINSUNG MS274 – Hangali 8 – 22L

Mã sản phẩm:MS274 Thể tích:22 Lít Đường kính miệng:25 cm Chu vi tối đa bình:35 cm Chiều cao bình:35 cm

Bình JINSUNG MS273 – Maesil 5 – 12L

Mã sản phẩm:MS273 Thể tích:12 Lít Đường kính miệng:14 cm Chu vi tối đa bình:29,2 cm Chiều cao bình:31 cm

Bình JINSUNG MS272 – Maesil 4 – 8L

Mã sản phẩm:MS272 Thể tích:8 Lít Đường kính miệng:14 cm Chu vi tối đa bình:26,7 cm Chiều cao bình:27 cm

Bình JINSUNG MS271- Maesil 3 – 5,3 L

Mã sản phẩm:MS271 Thể tích:5,3 Lít Đường kính miệng:12 cm Chu vi tối đa bình:23,2 cm Chiều cao bình:22 cm

Bình JINSUNG MS270 – Venus 12 – 1,7 L

Mã sản phẩm:MS270 Thể tích:1,7 Lít Đường kính miệng: Chu vi tối đa bình: Chiều cao bình:

Bình JINSUNG MS269 – Venus 11 – 1,4 L

Mã sản phẩm:MS269 Thể tích:1,4 Đường kính miệng: Chu vi tối đa bình: Chiều cao bình:

Bình JINSUNG MS268 – Castle 9 – 5,2 L

Mã sản phẩm:MS268 Thể tích:5,2 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:80 cm

Bình JINSUNG MS267 – Castle 8 – 3,6L

Mã sản phẩm:MS267 Thể tích:3,6 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:75 cm

Bình JINSUNG MS266 – Castle 7 – 9 L

Mã sản phẩm:MS266 Thể tích:9 Lít Đường kính miệng:12 cm Chu vi tối đa bình:14 cm Chiều cao bình:65 cm

Bình JINSUNG MS265 – Castle 6 – 4 L

Mã sản phẩm:MS265 Thể tích:4 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:59 cm

Bình JINSUNG MS264- Castle 5 – 3,2 L

Mã sản phẩm:MS264 Thể tích:3,2 Lít Đường kính miệng:49 cm Chu vi tối đa bình:7,7 cm Chiều cao bình:10,1 cm

Bình JINSUNG MS263- Castle 4 – 2,5 L

Mã sản phẩm:MS263 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:39 cm

Bình JINSUNG MS262 – Venus 6 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS262 Thể tích:4,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:14,6 cm Chiều cao bình:50 cm

Bình JINSUNG MS361 – Venus 5 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS261 Thể tích:3,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:13 cm Chiều cao bình:45 cm

Bình JINSUNG MS260 – Venus 4 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS260 Thể tích:2,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:12,1 cm Chiều cao bình:38 cm

Bình JINSUNG MS259 – Venus 3 – 2,5 L

Mã sản phẩm:MS259 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:46 cm Chu vi tối đa bình:11,4 cm Chiều cao bình:46 cm

Bình KUMGANG SHARON MS258 – 1.8L

Mã sản phẩm:MS258 Thể tích:8.5 lít Đường kính miệng:9.8cm Chu vi tối đa bình:19.4cm Chiều cao bình:64cm

Bình KUMGANG SHARON MS257 – 8.5L

Mã sản phẩm:MS257 Thể tích:8.5 lít Đường kính miệng:9.8cm Chu vi tối đa bình:19.4cm Chiều cao bình:64cm

Bình KUMGANG SHARON MS256 – 11.4L

Mã sản phẩm:MS256 Thể tích:11.4 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:62cm

Bình KUMGANG SHARON MS255 – 13L

Mã sản phẩm:MS255 Thể tích:13 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:71cm

Bình KUMGANG SHARON MS254 – 15.3L

Mã sản phẩm:MS254 Thể tích:15.3 lít Đường kính miệng:13cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:81cm

Bình KUMGANG SHARON MS253 – 400ml

Mã sản phẩm:MS253 Thể tích:400ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:8cm Chiều cao bình:24cm

Bình KUMGANG SHARON MS252 – 700ml

Mã sản phẩm:MS252 Thể tích:700ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:11cm Chiều cao bình:29cm

Bình KUMGANG SHARON MS251 – 700ml

Mã sản phẩm:MS251 Thể tích:700ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:11cm Chiều cao bình:24cm

Bình KUMGANG SHARON MS250 – 700ml

Mã sản phẩm:MS250 Thể tích:700ml Đường kính miệng:4.2cm Chu vi tối đa bình:9cm Chiều cao bình:27cm

Bình KUMGANG SHARON MS249 – 1L

Mã sản phẩm:MS249 Thể tích:1 lít Đường kính miệng:6.5cm Chu vi tối đa bình:9.7cm Chiều cao bình:31cm

Bình KUMGANG SHARON MS248 – 1.1L

Mã sản phẩm:MS248 Thể tích:1.1 lít Đường kính miệng:6.5cm Chu vi tối đa bình:8.3cm Chiều cao bình:36cm

Bình KUMGANG SHARON MS247 – 1.4L

Mã sản phẩm:MS247 Thể tích:1.4 lít Đường kính miệng:6.5cm Chu vi tối đa bình:8.3cm Chiều cao bình:43cm

Bình KUMGANG SHARON MS246 – 2L

Mã sản phẩm:MS246 Thể tích:2 lít Đường kính miệng:6.5cm Chu vi tối đa bình:8.3cm Chiều cao bình:50cm

Bình KUMGANG SHARON MS245 – 2.3L

Mã sản phẩm:MS245 Thể tích:2.3 lít Đường kính miệng:7cm Chu vi tối đa bình:9.2cm Chiều cao bình:51cm

Bình KUMGANG SHARON MS244 – 2.7L

Mã sản phẩm:MS244 Thể tích:2.7 lít Đường kính miệng:7cm Chu vi tối đa bình:9.2cm Chiều cao bình:58.5cm

Bình KUMGANG SHARON MS243 – 3L

Mã sản phẩm:MS243 Thể tích:3 lít Đường kính miệng:7cm Chu vi tối đa bình:9.2cm Chiều cao bình:67cm

Bình KUMGANG SHARON MS242 – 3.4L

Mã sản phẩm:MS242 Thể tích:3.4 lít Đường kính miệng:8.5cm Chu vi tối đa bình:10.5cm Chiều cao bình:55cm

Bình KUMGANG SHARON MS241 4.5L

Mã sản phẩm:MS241 Thể tích:4.5 lít Đường kính miệng:7cm Chu vi tối đa bình:10.5cm Chiều cao bình:71.5cm

Bình KUMGANG SHARON MS240 – 6.5L

Mã sản phẩm:MS240 Thể tích:6.5 lít Đường kính miệng:7cm Chu vi tối đa bình:10.5cm Chiều cao bình:90cm

Bình KUMGANG SHARON MS239 – 2.4L

Mã sản phẩm:MS239 Thể tích:2.4 lít Đường kính miệng:8.5cm Chu vi tối đa bình:10.8cm Chiều cao bình:37cm

Bình KUMGANG SHARON MS238 – 3.3L

Mã sản phẩm:MS238 Thể tích:3.3 lít Đường kính miệng:9.5cm Chu vi tối đa bình:12.3cm Chiều cao bình:37cm

Bình KUMGANG SHARON MS237 – 3.3L

Mã sản phẩm:MS237 Thể tích:3.3 lít Đường kính miệng:8.5cm Chu vi tối đa bình:10.8cm Chiều cao bình:47cm

Bình KUMGANG SHARON MS236 – 4.5L

Mã sản phẩm:MS236 Thể tích:4.5 lít Đường kính miệng:9.5cm Chu vi tối đa bình:12.3cm Chiều cao bình:47cm

Bình KUMGANG SHARON MS235 – 5L

Mã sản phẩm:MS235 Thể tích:5 lít Đường kính miệng:8.5cm Chu vi tối đa bình:10.8cm Chiều cao bình:60cm

BÌnh KUMGANG SHARON MS234 – 7L

Mã sản phẩm:MS234 Thể tích:7 lít Đường kính miệng:9.5cm Chu vi tối đa bình:12.3cm Chiều cao bình:60cm

BÌnh KUMGANG SHARON MS233 – 10L

Mã sản phẩm:MS233 Thể tích:10 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:14.6cm Chiều cao bình:69cm

Bình KUMGANG SHARON MS232 – 12L

Mã sản phẩm:MS232 Thể tích:12 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:14.6cm Chiều cao bình:84cm

Bình KUMGANG SHARON MS231 – 11L

Mã sản phẩm:MS231 Thể tích:11 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:18cm Chiều cao bình:68cm

Bình KUMGANG SHARON MS230 – 14L

Mã sản phẩm:MS230 Thể tích:14 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:18cm Chiều cao bình:83cm

Bình KUMGANG SHARON MS229 – 7L

Mã sản phẩm:MS229 Thể tích:7 lít Đường kính miệng:8.5cm Chu vi tối đa bình:10.8cm Chiều cao bình:78cm

Bình KUMGANG SHARON MS228 – 9L

Mã sản phẩm:MS228 Thể tích:9 lít Đường kính miệng:8.5cm Chu vi tối đa bình:10.8cm Chiều cao bình:93cm

Bình KUMGANG SHARON MS227 – 12L

Mã sản phẩm:MS227 Thể tích:12 lít Đường kính miệng:19cm Chu vi tối đa bình:20.5cm Chiều cao bình:50cm

Bình KUMGANG SHARON MS226 – 20L

Mã sản phẩm:MS226 Thể tích:20 lít Đường kính miệng:19cm Chu vi tối đa bình:20.5cm Chiều cao bình:72.5cm

Bình KUMGANG SHARON MS225 – 34L

Mã sản phẩm:MS225 Thể tích:34 lít Đường kính miệng:19cm Chu vi tối đa bình:21.3cm Chiều cao bình:105cm

Bình KUMGANG SHARON MS224 – 13L

Mã sản phẩm:MS224 Thể tích:13 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:18cm Chiều cao bình:100cm

Bình KUMGANG SHARON MS223 – 17L

Mã sản phẩm:MS223 Thể tích:17 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:18cm Chiều cao bình:110cm

Bình KUMGANG SHARON MS222 – 2.3L

Mã sản phẩm:MS222 Thể tích:2.3 lít Đường kính miệng:8cm Chu vi tối đa bình:15cm Chiều cao bình:36cm

Bình KUMGANG SHARON MS221 – 3.6L

Mã sản phẩm:MS221 Thể tích:3.6 lít Đường kính miệng:9.5cm Chu vi tối đa bình:16cm Chiều cao bình:36.5cm

Bình KUMGANG SHARON MS220 – 3.8L

Mã sản phẩm:MS220 Thể tích:3.8 lít Đường kính miệng:9.5cm Chu vi tối đa bình:18.3cm Chiều cao bình:41cm

Bình KUMGANG SHARON MS219 – 7L

Mã sản phẩm:MS219 Thể tích:7 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:41cm

Bình KUMGANG SHARON MS218 – 11.8L

Mã sản phẩm:MS218 Thể tích:11.8 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:21.8cm Chiều cao bình:49cm

Bình KUMGANG SHARON MS217 – 17L

Mã sản phẩm:MS217 Thể tích:17 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:27cm Chiều cao bình:60cm

Bình KUMGANG SHARON MS216 – 15L

Mã sản phẩm:MS216 Thể tích:15 lít Đường kính miệng:19cm Chu vi tối đa bình:30cm Chiều cao bình:45cm

Bình KUMGANG SHARON MS215 – 2.4L

Mã sản phẩm:MS215 Thể tích:2.4 lít Đường kính miệng:8cm Chu vi tối đa bình:11.8cm Chiều cao bình:46.5cm

Bình KUMGANG SHARON MS214 – 3.5L

Mã sản phẩm:MS214 Thể tích:3.5 lít Đường kính miệng:8cm Chu vi tối đa bình:11.8cm Chiều cao bình:60cm

Bình KUMGANG SHARON MS213 – 5.4L

Mã sản phẩm:MS213 Thể tích:5.4 lít Đường kính miệng:10cm Chu vi tối đa bình:14.8cm Chiều cao bình:69cm

Bình KUMGANG SHARON MS212 – 7L

Mã sản phẩm:MS212 Thể tích:7 lít Đường kính miệng:10cm Chu vi tối đa bình:16.5cm Chiều cao bình:79cm

Bình KUMGANG SHARON MS211 – 9L

Mã sản phẩm:MS211 Thể tích:9 lít Đường kính miệng:10cm Chu vi tối đa bình:16.7cm Chiều cao bình:99cm

Bình KUMGANG SHARON MS210 – 9.5L

Mã sản phẩm:MS210 Thể tích:9.5 lít Đường kính miệng:9.5cm Chu vi tối đa bình:19cm Chiều cao bình:60cm

Bình KUMGANG SHARON MS209 – 4.3L

Mã sản phẩm:MS209 Thể tích:4.3 lít Đường kính miệng:8.5cm Chu vi tối đa bình:13.9cm Chiều cao bình:42cm

Bình KUMGANG SHARON MS208 – 7.2L

Mã sản phẩm:MS208 Thể tích:7.2 lít Đường kính miệng:11cm Chu vi tối đa bình:15cm Chiều cao bình:58.4cm

Bình KUMGANG SHARON MS207 – 8.1L

Mã sản phẩm:MS207 Thể tích:8.1 lít Đường kính miệng:13.6cm Chu vi tối đa bình:16cm Chiều cao bình:49cm

Bình KUMGANG SHARON MS206 – 12.5L

  Mã sản phẩm:MS206 Thể tích:12.5 lít Đường kính miệng:13.6cm Chu vi tối đa bình:16cm Chiều cao bình:60cm

Bình KUMGANG SHARON MS205 – 10.6L

Mã sản phẩm:MS205 Thể tích:10.6 lít Đường kính miệng:13.6cm Chu vi tối đa bình:16cm Chiều cao bình:60cm

Bình KUMGANG SHARON MS204 – 2L

Mã sản phẩm:MS204 Thể tích:2 lít Đường kính miệng:7cm Chu vi tối đa bình:12cm Chiều cao bình:48cm

Bình KUMGANG SHARON MS203 – 3L

Mã sản phẩm:MS203 Thể tích:3 lít Đường kính miệng:8cm Chu vi tối đa bình:13.5cm Chiều cao bình:58cm